Kundanpassade utbildningar

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom Ventilation och Entreprenads juridik. Tillsammans med företaget går vi igenom vad som bör kompletteras hos personalen och därefter utformar ett kurspaket efter företagets riktlinjer och behov.

Ventilations Centrum har genomfört ett antal kundanpassade utbildningar inom ventilation till kommuner och företag, en verksamhet som vi fortfarande bedriver.

Sen 2011 har Ventilations Centrum bedrivit rikstäckande utbildning för OVK , om- och nycertifiering, (OVK står för ”Obligatorisk ventilations kontroll”) så även kurser för kommunala handläggare och handläggare på Länsstyrelser av OVK. En verksamhet som vi fortfarande bedriver.

För att så många som möjligt ska kunna delta i någon av våra utbildningar, så arbetar vi med att utforma våra kurser så att de kan genomföras som distansutbildning, där kursdeltagaren kan delta i kursen hemifrån på sin egen dator med samma kommunikationsmöjligheter som i ett konferensrum/lärosal.

OVK UTBILDNING – CERTIFIERINGS- OCH OMCERTIFIERINGSKURS

OVK Certifierings- och om certifieringskurser

AV PBL framgår att funktionskontrollen ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.

Förkunskaper
För dig som ska ansökan om ny certifiering krävs att du uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10, OVK 3)

För dig som skall omcertifieras gäller att:

 • du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 år)
 • du har aktuellt lämplighetsintyg utfärdat t ex av arbetsgivare, uppdragsgivare eller en byggnadsnämnd.
 • du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov.

Syfte
Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver både om äldre såväl som nu gällande lagar och föreskrifter som krävs av dej som OVK besiktningsman.

Vår OVK utbildning förbereder dig för att uppfylla kravet på kunskap om bygglagstiftningen och kännedom om miljölagstiftningen.
 

Kursdagar och Anmälan

Anmälningsblankett

Kursinnehåll
Genomgång av äldre och gällande lagar, förordningar och föreskrifter t. ex. PBL, PBF, BBR, AFS som berör aktuellt område.

Föreläsare
Kurt Ingeberg

Certifieringskurser kommer att hållas på följande datum:

2020
Kurs Nr: 2094 Den 24-25/11
Kurs Nr: 2097Den 15-16/12

2021
Kurs Nr: 2101 Den 10-11/2 
Kurs Nr: 2102 Den 24-25/3
Kurs Nr: 2103 Den 26-27/4
Kurs Nr: 2104 Den 15-16/6

Alla dessa kurser är ”on line” kurser (m.a.o. inga kurs orter)

Kursavgift: 8 500 kr (exkl. moms)
O.B.S. Separat kostnad för certifieringsprovet tas ut av certifieringsorganet.

I kursavgiften ingår kurslitteratur.

Kursanmälan måste ske minst 3 veckor innan kursstart.

Anmälan är bindande men inte personlig, du kan överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.

Om du är intresserad att delta i någon av dessa kurser kan du anmäla dej genom att fylla i bifogad anmälningsblankett och maila till följande mailadress:

info@ventcentrum.se

eller skicka in anmälan per post till:

Ventilations Centrum
Ågatan 15 B
749 35 Enköping

Om du har frågor kring utbildningarna så är du välkommen att kontakta någon av oss.

Kurt Ingeberg        Tel: 070-64 80 933          Mail: kurt@ventcentrum.se
Martin Ancons       Tel: 070-85 40 670         Mail: martin@ventcentrum.se

Anmälningsblanketten finner du här.

 

OVK UTBILDNING – KURS FÖR KOMMUNALA HANDLÄGGARE

Enligt PBL (Plan och Bygglagen) ska byggnader ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i frågan om bl. a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering.
Den kommunala nämnd som handlägger plan ‐ och byggfrågor är tillsynsmyndighet för OVKhandläggningen.
Enligt Plan‐ och Bygglagen, Kap. 12 § 7, ska Byggnadsnämnden ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgörasina uppgifter på ett tillfredställande sätt. Kraven på tillsynsmyndigheten som handlägger OVK har ökat genom att Länsstyrelserna prioriterar tillsynsmyndighetens arbete med OVK.

Av PBL framgår vidare bl. a. att ett ventilationssystem ska ”hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål” menas ett längre gående krav än begreppet underhåll. Det innebär bl. a. att ventilationssystemets funktion ska bibehållas för att fungera tillfredställande.

Sverige har för att tillgodose kraven i PBL, infört lagen om funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader. Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Därför är det viktigt att tillsynsmyndigheten är uppdaterad på kraven på tillsynsmyndigheten när det gäller handläggningen av OVK.

Ventilations Centrum erbjuder kurser för att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem.

Kurs för kommunala handläggare av OVK kommer att hållas på följande datum:

2020
Kurs Nr: 2099 Den 17/12

2021
Kurs Nr: 2105 Den 21/1 
Kurs Nr: 2106 Den 18/2
Kurs Nr: 2107 Den 18/3
Kurs Nr: 2108 Den 13/4
Kurs Nr: 2109 Den 20/5

Alla dessa kurser är ”on line” kurser (m.a.o. inga kurs orter)

Under kursen går vi igen bl. a. kraven på tillsynsmyndighetens arbete med OVK‐handläggningen samt förslag på kommunikation med byggnadsägaren.

Genomgång av de krav enligt PBL, PBF, BBR m.fl. som styr samhällets tillsyn över funktionskontrollen som ligger på kommunerna.

Syftet

Syftet

Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK.

 • Tolkning av reglerna
 • Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK‐protokoll?
 • Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
 • Byggnadsnämndens informationsansvar
 • Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
 • Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
 • Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av brister hos byggnadsägarens åtagande.
 • Kursinnehåll
 • Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem
 • OVK‐regelverket

Anmälan

Föreläsare:
Kurt Ingeberg

Kursavgift:  6000 kr

I kursavgiften ingår kursmaterial.

O. B.S. Kursanmälan måste vara oss tillhanda minst 3 veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.

Anmälningsblanketten finner du här.

Om du har frågor kring utbildningen så är du välkommen att kontakta någon av oss.

Kurt Ingeberg       Tel: 070‐64 80 933                 Mail: kurt@ventcentrum.se
Martin Ancons      Tel.: 0171‐30706                      Mail: martin@ventcentrum.se

Med vänlig hälsning

Utbildningssamordnare
Martin Ancons