Kundanpassade utbildningar

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom Ventilation och Entreprenads juridik. Tillsammans med företaget går vi igenom vad som bör kompletteras hos personalen och därefter utformar ett kurspaket efter företagets riktlinjer och behov.

Ventilations Centrum har genomfört ett antal kundanpassade utbildningar inom ventilation till kommuner och företag, en verksamhet som vi fortfarande bedriver.

Sen 2011 har Ventilations Centrum bedrivit rikstäckande utbildning för OVK , om- och nycertifiering, (OVK står för ”Obligatorisk ventilations kontroll”) så även kurser för kommunala handläggare och handläggare på Länsstyrelser av OVK. En verksamhet som vi fortfarande bedriver.

För att så många som möjligt ska kunna delta i någon av våra utbildningar, så arbetar vi med att utforma våra kurser så att de kan genomföras som distansutbildning, där kursdeltagaren kan delta i kursen hemifrån på sin egen dator med samma kommunikationsmöjligheter som i ett konferensrum/lärosal.

OVK Certifierings- och om certifieringskurser under HT 2021 och VT 2022

AV PBL framgår att funktionskontrollen ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering som funktionskontrollant.

Förkunskaper

För dig som ska ansökan om ny certifiering krävs att du uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10, OVK 3)

För dig som skall ny-eller omcertifieras gäller att:

 • du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden (5 år)
 • du har aktuellt lämplighetsintyg utfärdat t ex av arbetsgivare, uppdragsgivare eller en byggnadsnämnd
 • du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din certifiering. Detta visar du genom ett skriftligt prov.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver både om äldre såväl som nu gällande lagar och föreskrifter som krävs av dej som OVK besiktningsman.

Kursinnehåll

Genomgång av:

Plan-och bygglagen, Plan- och byggförordningen, Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, Boverkets byggregler BBR 26, Boverkets regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012 och OVK 3, Självdragsventilation, Ventilation förr och nu, Konsoliderad version av BBR, BBR 18 – BBR 29, Arbetsmiljölagen, Arbetsplatsens utformning, Förordningen om miljöfarlig verksamhet, Folkhäsomyndighetens allmänna råd om ventilation, Miljöbalken, Lagen om energideklaration för byggnader, Förordningen om energideklaration för byggnader, Boverkets föreskrifter om allmänna råd om Energideklaration för byggnader, Boverkets föreskrifter om allmänna råd för certifiering av energiexpert. Folkhäsomyndighetens allmänna råd om radon / ventilation inomhus. Boverkets råd om åtgärder mot radon i bostäder, Komfortkyla och Energieffektivisering

Ventilations Centrum i Enköping har bedrivit OVK kurser för ny- och omcertifieringar samt UVKK kurser för kommunala handläggare av OVK sedan 2011.

Kursdagar och information

Vi erbjuder dej två olika vägar, antingen fysisk närvaro eller distansutbildning

OVK ny- och omcertifierings  kurser med fysisk närvaro kommer vi att hålla på följande orter med Kurt Ingeberg som föreläsare.

Kurs Nr: 21105   Umeå         den 30/11 – 1/12 med prov den 2/12

Kurs Nr: 22107   Stockholm den 1 – 2/2 med prov den 3/2

Kurs Nr: 22109  Sundsvall   den 23 – 24/2 med prov den 25/2

Kurs Nr: 22120  Jönköping  den 15 – 16/3 med prov den 17/3

Kurs Nr: 22122  Örebro      den 26 – 27/4 med prov den 28/4

Kurs Nr: 22124 Stockholm den 17 – 18/5  med prov den 19/5

Kurs Nr: 22126 Göteborg   den 14 – 15/6 med prov den 16/6

Kursavgift: 8 500 kr (exkl. moms)

I avgiften ingår kaffe och lunch samt kurslitteratur som är: Äldre byggregler, Bygglagstiftning och Miljölagstiftning

 

Kurser över distansutbildning (Microsoft Teams) kommer att hållas på följande datum med Kurt Ingeberg som föreläsare

Kurs Nr: 21102 den 20 – 21/10 med prov den 22/10 på din hemort

Kurs Nr: 21104 den 9 – 10/11 med prov den 11/11 på din hemort

Kurs Nr: 21106 den 30/11 – 1/12 med prov den 2/12 på din hemort

Kurs Nr: 22108 den 1 – 2/2 2022 med prov den3/2 på din hemort

Kurs Nr: 22121 den 15 – 16/3 med prov den 17/3 på din hemort

Kurs Nr: 22123 den 26 – 27/4 med prov den 28/4 på din hemort

Kurs Nr: 22125 den 17 – 18/5 med prov den 19/5 på din hemort

Kurs Nr: 22127 den 14 – 15/6 med prov den 16/6 på din hemort

Kursavgift: 8000 kr (exkl. moms)

I kursavgiften ingår kurslitteratur som är Äldre byggregler, Bygglagstiftning och Miljölagstiftning

Kurslitteratur sickas per post 1 vecka innan kursstart.

O.B.S. Separat kostnad för certifieringsprovet tas ut av certifieringsorganet.

Kursanmälan måste ske minst 2 veckor innan skursstart.

Anmälan är bindande men inte personlig, du kan överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.

Om du är intresserad att delta i någon av dessa kurser kan du anmäla dig genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.

Har frågor kring utbildningarna så är du välkommen att kontakta någon av oss.

Kurt Ingeberg
Tel: 070-64 80 933
Mail: kurt.ingeberg@ventcentrum.se

Martin Ancons
Tel: 070-85 40 670
Mail: martin.ancons@ventcentrum.se

Anmälan
 

 

Kurs för kommunala handläggare av OVK under HT 2021 och VT 2022

Enligt PBL (Plan och Bygglagen) ska byggnader ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i frågan om bl. a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering.

Av PBL framgår vidare bl. a. att ett ventilationssystem ska ”hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål” menas ett längre gående krav än begreppet underhåll. Det innebär bl. a. att ventilationssystemets funktion ska bibehållas för att fungera tillfredställande.

Sverige har för att tillgodose kraven i PBL, infört lagen om funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader. Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader.

Den kommunala nämnd som handlägger plan – och byggfrågor är tillsynsmyndighet för OVK-handläggningen. Kraven på tillsynsmyndigheten som handlägger OVK har ökat genom att Länsstyrelserna prioriterar tillsynsmyndighetens arbete med OVK.

Därför är det viktigt att tillsynsmyndigheten är uppdaterad på kraven på tillsynsmyndigheten när det gäller handläggningen av OVK

Ventilations Centrum erbjuder kurser för att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem.

Under kursen går vi igen bl.a. kraven på tillsynsmyndighetens arbete med OVK-handläggningen samt förslag på kommunikation med byggnadsägaren.

Vi erbjuder två olika vägar för kursen, antingen fysisk närvaro eller distansutbildning över Microsoft Teams.

De kurser med fysisk närvaro kommer vi att hålla på följande:

Göteborg, den 7 oktober  Kurs Nr: 21124

Malmö, den 11 november  Kurs Nr: 21125

Umeå, den 2 december  Kurs Nr: 21126

Stockholm den 3 februari Kurs Nr: 22127

Sundsvall den 25 februari Kurs Nr: 22128

Jönköping den 17 mars Kurs Nr: 22129

Örebro den 28 april Kurs Nr: 22130

Malmö den 19 maj Kurs Nr: 22131

Göteborg den 16 juni Kurs Nr: 22132

Kurserna är öppna för alla och kräver inga förkunskaper.

Föreläsare: Kurt Ingeberg

Kursavgift: 6000 kr

I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch

 

Kurser över distansutbildning (Microsoft Teams) kommer att hållas på följande datum med Kurt Ingeberg som föreläsare.

Den 26/10 Kurs Nr: 21133

Den 23/11 Kurs Nr: 21134

Den 9/12  Kurs Nr: 21135

Den 3/2 Kurs Nr: 22136

Den 25/2 Kurs Nr: 22137

Den 17/3 Kurs nr: 22138

Den 28/4 Kurs Nr: 22139

Den 19/5 Kurs Nr: 22140

Den 16/6 Kurs Nr: 22141

Kursen är öppen för alla och kräver inga förkunskaper

Kursavgift: 5000 kr

I kursavgiften ingår Kursmaterial. Kursmaterial sickas per post 1 vecka innan kurstart

O.B.S. Kursanmälan måste vara oss tillhanda minst 3 veckor innan skursstart

Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om du får förhinder.

Om du har frågor kring utbildningen så är du välkommen att kontakta någon av oss.

Kurt Ingeberg   Tel: 070-64 80 933          Mail: kurt@ventcenrum.se

Martin Ancons   Tel.: 0171-30706            Mail: martin@ventcentrum.se

Syftet

Syftet

Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK.

 • Tolkning av reglerna
 • Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?
 • Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
 • Byggnadsnämndens informationsansvar
 • Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
 • Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
 • Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av brister hos byggnadsägarens åtagande.
 • Kursinnehåll
 • Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem
 • OVK-regelverket

Genomgång av de kraven enligt PBL, PBF, BBR m.fl. som styr samhällets tillsyn över funktionskontrollen som ligger på kommunerna.

Ventilations Centrum i Enköping har bedrivit OVK kurser för ny- och omcertifieringar samt UVKK kurser för kommunala handläggare av OVK sedan 2011.

Anmälan